De school van Cornwerd

De School

De Cornwerder school sloot in 1934 definitief de deuren. Een oprichtingsjaar is niet gevonden maar in 1606 wordt  al een schoolmeester (Sannes)  genoemd . Meester Goslinga, hield het maar liefst 43 jaar vol. Van 1739 tot 1782, hij was ook 'verwer ende glassenmaker'. Voor het vergulden van het haantje op de kerktoren ontving hij 4 gulden en 10 stuivers. Bovendien was hij ook kerkvoogd, dus heer en knecht tegelijk. Als koster bezat hij 8,5 pondemaat land. Een situatie die tot aan het begin van de vorige eeuw min of meer bleef bestaan. Wel verloor de kerk een deel van haar zeggenschap toen het een openbare lagere school werd. Maar een schoolstrijd, zoals die overal elders in de gemeente haar sporen achterliet is aan Cornwerd voorbij gegaan. In rust en gemoedelijkheid werd samengewerkt. Dit sprak kennelijk ook de leerkrachten aan, want niet alleen meester Goslinga hield het ruim veertig jaar vol.
Master Wijtze Tjeerds Hellinga stond van 1863-1904 aan de school en moest via een slimme ingreep tenslotte met pensioen gestuurd worden. In 1903 besloot de kerkenraad master een toelage boven zijn pensioen toe te staan.    (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschilderd portret van schoolmeester-organist Wijtze Tjeerds Hellinga in de kerk te Cornwerd.

Voorwaarde was dat hij het komende schooljaar zijn ambt zou neerleggen. Hellinga kreeg levenslang f. 100,- per jaar. De kerkeraad berekende dat, wanneer master vertrok, dit de kerk een jaarlijks voordeel zou opleveren van f. 385,-. Men berekende dit aldus:

 

125,00 voor huur Kosterijlanden
100,00 als onderwijzer
125,00 huur der onderwijzerswoning
 10,00 vergoeding ontvangst predikanten e.d.   
 25,00 tractement als organist.

385,00

                                                                (2)

Hellinga vertrok in 1904 naar Makkum. Zijn opvolger werd Obe Bangma, die op zijn beurt in 1915 opgevolgd werd door Siemon Doedes Bergsma. De laatste leerkracht was J.D. v.d. Weide, na de sluiting van de school werd hij hoofd te Burgwerd en daar wachtte hem enige tijd later hetzelfde lot, namelijk sluiting der school!

1903: Achterschrift; verzoek aan fotograaf om 2e meisje links voor (bij X) uit te vergroten, haar graag netjes maken.Opschrift op lei; Ter herinnering aan het 40-jarig jubileum van onzen meester W. Hellinga.

 

uit: Fan de Grutte toer en de Lytse bal, 50 Jier Keatsferiening "Meininoar Ien", Koarnwert - O. Gielstra - juni 2008.    (1)

 

 

Reageren