Verslag van het bevrijdingsfeest te Gaast


Het archief van de voormalige gemeente Wunseradiel bevat een aantal verslagen over de bevrijdingsfeesten. Sommige maar een paar regels lang, maar ook wat meer uitgebreide exemplaren. Het verslag van het bevrijdingsfeest in Gaast hoort thuis in deze laatste categorie.

  

De tweede dag, 30 Augustus brak aan.

De optocht werd om 8 uur herhaald, waarna er ringfietsen was. Er begon echter een druiligere regen te vallen, wat de stemming niet verhoogde. Gelukkig was het in het geheel niet koud, wat goed van pas kwam toen 's middags om 1 uur verschillende heren en zelfs dames een gedeeltelijk vrijwillig en gedeeltelijk onvrijwillig bad namen in de dijkvaart bij het sprietlopen. De grote angstogen van sommige meisjes die niet zwemmen konden en in het koude nat tuimelden, waren zeer vermakelijk. Het water was echter niet onverdeeld schoon en verscheidene duikers kwamen met een net van waterplanten over hun hoofd weer boven water. Maar zulke kleinigheden telt men niet op een feest. Hierna werden de volks- en kinderspelen voortgezet. Er werden ettelijke flessen met water in zenuwachtige haast gevuld, het wasgoed werd aan de lijn gehangen in een staat zoals een rechtgeaarde huisvrouw in normale tijd het niet wil Avonds op het verlichte terrein werden de volksspelen nog voortgezet en konden de ouderen hun kunsten beproeven in het steltlopen, terwijl daarna wonderlijk gevormde paren in vuile zakken, in de modder rolden en weer opkrabbelden, tot groot vermaak van de toeschouwers die liever schoon De dirigent van het uit enkele leden bestaande muziekcorps huppelde in zeer eigenaardige kledij op het plankier heen en weer. Er werd fel gestreden om een man, vrouw of meisje te pakken te krijgen. Eigenaardig was dat, hoe later het werd, des te langer de meisjes hun toevallig uitverkorene om de hals bleven hangen. Mar dat kan ook verbeelding van schrijver dezes zijn geweest, het terrein was ook niet erg best Allen strompelden toen met pijnlijke voeten en een rauwe keel, maar met een voldaan hart naar huis.


Gaast had weer eens ouderwets feest gevierd!

W. Bakker, secretaris "Oranjevereniging Gaast"

     
   

W Bakker, de auteur van het bevrijdingsverslag en Bakker wordt genoemd samen met Hermannus Rusch. Beiden waren onderwijzers en werkten vanaf 1938 samen aan een nieuwe lesmethode aardrijkskunde. Rusch woonde in Balk en Wijbren Bakker in Gaast. Wijbren Bakker verhuisde vanuit Gaast naar ST. Pancreas, Arnhem en tenslotte naar Leeuwarden.

   
 Wybren Bakker.

Bron: http://www.wereldaandewand.nl/artikel11.htm

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3618: Helaas bezitten we geen foto's van dit eerste feest van de Oranjevereniging. De bijgaande opname is van een kinderoptocht omstreeks 1936. In dat jaar werd muziekkorps Concordia weer nieuw leven ingeblazen. Vooraf gegaan door de ruiters; Johannes Bijlsma (rechts) en Teake Popma (latere bode van de Begrafenisvereniging Makkum) trekt de stoet langs de zeedijk. De grote trom werd op de rug gedragen door 'lytse' Douwe de Boer, daarachter loopt grote tromslager Gerke Hengst. Onder de andere muzikanten zijn herkenbaar: Age Yska, Mink Wynia, Auke Rienstra, Dirk de Vries, Anne de Boer, Tamerus Hoekstra en Ype Cuperus. 

Het eerste ploegje kinderen is verkleed als ''Piggelmee en zijn vrouwtje'' zoals de versierde boog mededeeld. De Piggelmeeboekjes waren populair en de in te plakken plaatjes kon men sparen bij Van Nelle's koffie en thee.

 

 

 

v.l.n.r  Jantsje Hoekstra, Janna Bakker, Froukje van Kalsbeek

 

 

Reageren