WON 24 SkŻtsjesilen Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 24 ''Elisabeth'' (1965-1969) tijdens het S.K.S. SkŻtsjesilen bij Makkum. foto: Andries Koornstra Hzn.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel