- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
 

WON 66? ±1920 Haringvisserij bij Zurich (foto: Klaas Koornstra, uit familiearchief Anema)

 
 

Visserij Anema, Kimswerd nabij Zurich. (foto: Klaas Koornstra, uit familiearchief Anema)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel