WON 1 Sietske Klaas Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
WON 1 ''Sietske Klaas''.                                                                                                                    (foto's: Rienk Nadema)
 
 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel