WON 19 Kuipers Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

 

Palingroken op de Zwagabuurt. v.l.n.r. Jelle Kuipers, echtgenote Afke Roedema en zoon Heert.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel