WON 21 3 Gezusters Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

 

WON 21 ''Drie Gezusters" (1961-1967). Ansicht uitgave: Camping De Holle Poarte.

 

 

WON 21 aan stenen kade/sluisingang. Midden schipper Pieter Wouda.

 
   
 

De ''Koudbeitel" bij de Golfbreker

 

Peke Wouda en Tjamke Boogaard

 
   Links: Peke Wouda

 
   
 

Arend H. Poepjes en Tjamke Boogaard

  

Ludwig de Boer maakte de bovenstaande foto;s.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel