WON 24 ZL37 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

 

ZL 37 "Adriana", mogelijk de ex WON 24/55. informatie graag aan: info@ald-makkum.nl   (foto: Jan Hzn. Koornstra)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel