WON 29 Jelle II Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
WON 29 ''Jelle II'' omstreeks 1934. Verder vanaf de wal; mogelijk de WON 7 van Jacob de Haas, Kimswerd, een vrachtscheepje, de WON 29 en LE 79 (in 1949 omgenummerd tot WON 16).
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel