WON 2 gezonken Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

 

Aan boord waren: Jentje IJska, Tjeerd de Boer en Rinke Koornstra. (uit: Leeuwarder Courant 09-10-1963)

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel