WON 32 Kom Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

De Bootsma's bij de kom (WON 32 en 33)

 
 
 
   
 
   


Met de klok mee: Haiko en Pieter Bootsma, sorteren ansjovis, Pieter en Haiko Bootsma, met gasten aan boord. (foto's: fam. Bootsma)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel