- Website Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
De LE 69 ''Lauwerszee" van Lykle H. Poepjes in de Makkumer haven. In 1936 omgenummerd tot WON 47.
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel