WON 55 UK200 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
UK 200 ''De Jonge Hendrik'', vanaf 1962 WON 55 ''Gonny''.
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel