WON 57 Recreatie Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
 
 
WON 57 "Tebek" voor anker in de '‚ld geul' bij Makkum.                                                       (foto's: P. en T. Meijlis-Wiersma)
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel