WON 59 LE 50 Histoarysk Wurkferbān Wūnseradiel

 

LE 50, de botter ''Hoop op Zegen" in Hoorn. In 1937 omgenummerd tot WON 59. 
(foto: fam. Koornstra)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbān Wūnseradiel