WON 76 LE94 GA39 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
LE 94 (1917-1929) daarna omgenummerd tot GA 39. Binnenkomst Lemmer.                                (foto's: Arend Poepjes Hzn.)
 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel