WON 77 Wietske Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
 

WON 77 met achtermast (foto: Fimme Bootsma)

 
 

± 1999 WON 77 ''Wietske" (foto: Rienk Nadema)

 
   

Links schipper Klaas Poepjes Azn. Boven Arend Poepjes Hzn.
(foto's: John Hutchinson)

 
 
 

Garnalenvissend op het Wad (foto: John Hutchinson)

 
 

1986 WON 77 na verlenging en met nieuwe stuurhut (foto: Rienk Nadema)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel