±1970: WON 23 van de gebroeders Poepjes (de ''Kaatjes")                                       (foto VVV Makkum-Wonseradeel)

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel