LE 47 (1924-1933)  schouw ''It is mei sizzen net te dwaen'' van Jan Visser

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel