Website met de o.a de stamboom van de familie Terpstra

Beste bezoeker van de site http://hwwunseradiel.nl

Op de site http://www.t-vw.nl/stamboom vindt u nog veel meer informatie over de geschiedenis van Wons, haar inwoners, en speciaal de familie Terpstra.

Al eerder hebben Broer de Boer, Jaap van Slageren, Ale Algra en Jacob Topper1 het een en ander over de geschiedenis van Wons geschreven. Ook over de geschiedenis van de gemeente Wonseradeel is een boek verschenen2. En dan is er nog een boek van de familie Tilstra over Wons en hun stamboom.3

De informatie op deze site is een aanvulling op de hiervoor genoemde boeken. Ik ben begonnen met het verzamelen van informatie over mijn familie, maar heb gaandeweg geprobeerd deze informatie in te passen in gegevens over Wons en haar andere bewoners.

Om te beginnen is er het bestand ‘Wons 1745-1848.pdf’ (467 bladzijden). Om genealogisch onderzoek naar de periode vóór 1811 voor geïnteresseerden te vergemakkelijken heb ik enige belangrijke (en deels niet meer eenvoudig toegankelijke) bronnen over Wons in dit document chronologisch in kaart gebracht. Daarbij ben ik niet verder teruggegaan dan 1745. De beschikbare bronnen gaan echter nog verder terug. In dit bestand vindt u ook voor een groot aantal zathes en een paar woonhuizen de aansluiting tussen de huisnummers zoals die tot van ca. 1812 tot 1859 werden gebruikt, en de nummers van de speciekohieren die vóór 1806 werden gebruikt.

Vervolgens is er het document ‘Links naar meer informatie.pdf’ (1 bladzijde). In dit document staan links naar een tweetal spreadsheets. 

Het eerste spreadsheet geeft een overzicht van de bewoners/gezinshoofden van Wons in 1829, 1838 en 1845. In het andere spreadsheet staan alle gezinshoofden van Wons met hun echtgenotes en vaak hun beroep in de periode 1860 tot 1920, met hun toenmalige huisnummers en waar dat tegenwoordig in Wons zou zijn geweest, en hun belastingaanslagen inzake de hoofdelijke omslag. Houdt u de cursor boven een bepaalde naam, huisnummer of beroep, dan verschijnt er aanvullende informatie.

U kunt beide overzichten rustig raadplegen, maar ik verzoek u om ze niet aan te passen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail ze dan s.v.p. naar mij. 

Er is een aantal onderwerpen waaraan ik specifieke aandacht heb besteed.

Familiewapen Terpstra Wons

 

 

Dan zijn er nog diverse bestanden die oorspronkelijk vooral over de familie Terpstra gingen, maar waaraan ik later informatie over een groot aantal andere Wonsers heb toegevoegd.

Tenslotte zijn er nog twee bestanden die puur over de Terpstra-stamboom gaan, te weten ‘Parenteel van Jacob Gerlofs.pdf’ (44 bladzijden) en ‘Lijst van personen opgenomen in Aldfaer stamboom Terpstra.pdf’ (53 bladzijden).

Als u uw mailadres heeft ingevuld, krijgt u van mij een berichtje indien er weer een aanvulling of belangrijke wijziging op deze site is geplaatst.

Ik houd mij zeer aanbevolen voor alle informatie en stambomen met betrekking tot de historie van Wons en de Wonsers die ik nog niet mocht hebben.

Met vriendelijke groet,
Theo Terpstra

1. Broer de Boer in ‘Van Wildinghe’s Historie’; Jaap van Slageren in ‘Der is mar ien Wûns’; Ale Algra in ‘De Historie gaat door eigen dorp’; Jacob Topper in ‘De Wonsstelling’
2. In opdracht van de gemeente Wûnseradiel geproduceerd onder redactie van Klaas Jansma
3. Geschreven door Tjitske Flapper-Smitstra en Hannie Haanstra-Tilstra