Wijbe Martens Tilstra en een geschil met de kerk

Wijbe Martens Tilstra en een geschil met de kerk

door Theo Terpstra

 

Het kan soms lang duren voor een onenigheid uit de weg is geruimd. Dat was lang geleden ook het geval bij een geschil tussen Wijbe Martens Tilstra en de kerkvoogden van de kerk van Wons. Daarbij ging het over een hiem of hof.

Wat er precies aan de hand was en hoe lang dit al speelde weten we niet. Maar in september 1776, bij het afsluiten van de kerkenboeken, vinden Cornelis Abrahami, vrederechter van Wonseradeel, en Hans Willem Wiarda, secretaris aldaar, dat het lang genoeg geduurd heeft.
Zij instrueren en machtigen de nieuw benoemde kerkvoogden Jacob Gerlofs Terpstra en Tjalle Jochums Huitema om, indien het probleem over het hiem tussen de kerk en Wijbe Martens Tilstra niet die dag nog uit de weg wordt geruimd, dit via het gerecht op te lossen.

Het zal echter nog meer dan 20 jaar duren voordat het geschil daadwerkelijk wordt opgelost. Wijbe Martens Tilstra is dan al weer vijf jaar overleden.

In december 1797, bij het afsluiten van de kerkenboeken, besluiten de controleurs Wijpke Eiberts en D. Folmers tot de benoeming van 3 deskundigen om het dispuut tussen de erven van wijlen Wijbe Martens Tilstra en de kerkvoogden over een hiem en hof, uit de weg te ruimen. De erven Tilstra dragen IJde Miedema voor en de kerkvoogd Jan Cornelis de Boer draagt Ottes Klazes Reinsma voor. Tjalle Jochums Huitema wordt toegevoegd om het drietal compleet te maken. Zij krijgen als opdracht mee om de zaak binnen vier weken uit de weg te ruimen, en daarvan een akte te passeren.

Dat lukt, want in januari 1798 ontvangt de kerk van Wons 300 caroliguldens van Marten Wijbes Tilstra wegens de overdracht van een hiem of hof, gelegen aan Marten’s hiem. Het hiem of hof is door 3 onpartijdige mannen getaxeerd en alle partijen zijn met deze taxatie akkoord gegaan. 

In diezelfde maand betaalt de kerk van Wons 3 caroliguldens en 3 stuivers aan Otte Klazes Reinsma voor een door hem gedane taxatie van het hiem of hof bij Wijbe Martens Tilstra. Waarschijnlijk hebben de erven Tilstra IJde Miedema betaald voor zijn werkzaamheden.